Haksız Yazarlık Gerekçesiyle Verilen Doçentlik Başvurusunda Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması

Haksız Yazarlık Gerekçesiyle Verilen Doçentlik Başvurusunda Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması
19 Ağustos 2019 No Comments Genel docent

2019 Ağustos ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile Sağlık Bilimleri Temel Alanından Doçentlik Sınavına başvuru yapan müvekkilimizin, eser/eserlerinde “Haksız Yazarlık” eylemini gerçekleştirdiğine ilişkin Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunun aldığı karara dayanılarak Nisan 2016 dönemi Doçentlik başvurusundan başarısız sayılmasına ilişkin işlemin; hakkında alınan karar 2 yıl sonra geri alındığından hukuki güvenlik ilkesinin zedelendiği, savunma hakkının ihlal edildiği, davalı idarenin bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergesinin yok hükmünde olduğu, haksız yazarlık filini işlemediği, şikayetçinin hakkını kötüye kullandığı, etik ihlal eylemlerinin kasten işlenebildiği, hangi haksız yazarlık fiilin işlendiğinin kararda belirtilmediği,  iddia edilen eylemin kanunen zaman aşımına uğradığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmişti.

Şikayetçinin poster/bildiri şeklindeki çalışmalarda isminin yer aldığı, bu bildirilerden makale elde edilmesinin/bildirilerin makale haline getirilmesinin ayrı bir emek ve çalışmayı gerektirdiği, şikayetçinin makale hazırlanmasında aktif katkısının olduğuna ilişkin somut herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, doçentlik başvurusunu yaptığı tarihinden önce isim düzeltmeye/düzelttirmeye/ekletmeye yönelik ilgili yerlere başvurularını yaptığı ve şikayetçinin şikayete konu ettiği hususların çözülerek ihtilafsız hale geldiği dikkate alındığında, davacının “Haksız Yazarlık” eylemini gerçekleştirdiğine ilişkin Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunun aldığı karara dayanılarak Doçentlik başvurusundan başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği yargı kararı ile ortaya konulmuştur.

Diğer taraftan işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde davacının akademik kariyeri açısından telafisi güç zararlar doğabileceği anlaşıldığından dava konusu işlemde yürütmenin durdurulması koşullarının gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç olarak idari yargı mercilerinden alınan bir yürütmeyi durdurma kararı iptal kararı gibi gecikmeksizin uygulanacağından karar ivedilik ile Üniversitelerarası Kurula ulaştırılmış, gerekli görüşmeler sağlanmış ve doçentlik başvurusu yapan hocamızın haklarının zayi olması engellenmesi için bütün önlemler alınmıştır.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir