Eser İncelemesi Aşamasında Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması

Eser İncelemesi Aşamasında Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması
19 Ağustos 2019 No Comments Genel docent

2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile kalp ve damar cerrahisi alanında yardımcı doçent olarak görev yapmakta olan müvekkilin, Doçentlik Sınavı “eser incelemesi” aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu; 5 jüri üyesinden üçünün olumsuz görüş belirtmesinin objektif ve bilimsel olmadığı, jüri üyelerinin dosyaya sunulan bilimsel çalışmaları değerlendirerek mevzuat ve belirlenen kriterlere uygun olarak bilimsel bir değerlendirme yapmadıkları, iki jüri üyesinin başvuru dosyasında uluslararası bildiri bulunmadığı gerekçesiyle başarısız saymalarının kabul edilebilir objektif bir değerlendirme olmadığı, eserlerdeki atıfların yeterli olduğu, başvuru dosyasına alınan eserlerin son dört yılda yapıldığı belirlemesinin doğru olmadığı, yurt dışı dergilerde yayımlanan yayınların muteber olduğu, davacının eserlerinin bilime katkısının düşük olmadığı, olumlu görüş belirten jüri üyelerinin görüşlerinin bilimsel ve isabetli olduğu ileri sürülerek tarafımızca işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmişti.

Mahkeme talebimiz üzerine eserler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiştir. Bilirkişi tarafından 2005 tarihli uzmanlık tezinden ürettiği özgün makalenin SCI expanded kapsamında olan dergide yayınlandığı, tezden üretilen makale kriterlerinden de yeterli puan aldığı, YDS puanının yeterli olduğu, Kalp Damar Cerrahisi alanında doçentlik başvurusu için gerekli asgari kriterleri sağladığı, Adayın uluslararası SCI-Ex daindekslenen özgün makale (A1-3, A5, A7, A11-15) sayısının 10 olduğu, Bu index kapsamı dışında uluslararası makale kapsamında 4 orijinal makalesi (A10, A18, A21,A23) olup üçünde ilk isim olduğu, bu bölümde de puan şartını sağladığı, adayın ulusal hakemli dergilerde 5 (D1-3, D5-6) orijinal makalesi olup üçünde ilk isim olduğu, dolayısı ile kriteri aştığı, atıflar bölümünde web of science da tarandığında SCI-Ex kapsamında 30 puanı olduğu, yine kriteri sağladığı, Bilimsel toplantılarda 2 adet sözlü bildiri sunduğu, yine adayın alanı ile ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinde de asgari puan kriterini karşıladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak: Aday doçentlik için sınav eser incelemesinden başarılı bulunmuştur. Bu hususlar mahkemece ayrıntılı şekilde incelendikten sonra müvekkilin başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği yargı kararı ile ortaya konulmuştur.

Diğer taraftan işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde Anayasa ile teminat altına alınan çalışma hürriyetine olan etkisi dikkate alındığında ve davacının akademik kariyeri açısından telafisi güç zararlar doğabileceği anlaşıldığından dava konusu işlemde yürütmenin durdurulması koşullarının gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç olarak idari yargı mercilerinden alınan bir yürütmeyi durdurma kararı iptal kararı gibi gecikmeksizin uygulanacağından karar ivedilik ile Üniversitelerarası Kurula ulaştırılmış, gerekli görüşmeler sağlanmış ve doçentlik başvurusu yapan hocamızın haklarının zayi olması engellenmesi için bütün önlemler alınmıştır.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir