Eser İnceleme

Eser İnceleme

ÖN İNCELEME VE ESER İNCELEME AŞAMASI

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 24. maddesi ve Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek görevi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına verilmiştir.

Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu Nisan ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki defa yapılmaktadır. Bu başvurular Doçentlik Başvuru Sistemi(DBS) üzerinden yapılmakta olup aksi kararlaştırılmadıkça başvuruya esas ayın 15’ i ile ilgili ayın sonuna kadar devam etmektedir.

Doçentlik Başvuru Sistemi(DBS)’ ye ulaşmak için tıklayınız. https://dbs.yok.gov.tr/

Ayrıca Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) Doçentlik Sınavı Aday Başvuru Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

https://akademik.yok.gov.tr/OZGECMIS/documents/dbsKilavuz.pdf

Adayların DBS üzerinden işlemleri tamamlayıp Başvuru Dosyasını Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvuru tarihleri içinde (taahhütlü posta/kargo yolu ile göndermesi veya elden teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içinde DBS’den başvuru sonlandırma ve başvuru dosyasını teslim işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılmaktadır.  Adaylar başvurularını onaylayıp sistem üzerinden ÜAK’ a gönderdikten sonra herhangi bir değişiklik yapamazlar. Bu nedenle tüm bilgilerin kontrol edilerek onaylanması gerekmektedir.

1) ÖN İNCELEME

Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Öncelikli olarak Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığına ilişkin ön incelemeye tabi tutulur.

Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan inceleme ile belirlenir.

Ancak sınavın herhangi bir aşamasında, adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülebilecek iddialar, Doçentlik Sınav Komisyonunca incelenir. Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından başvuru şartlarını sağlamadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal olunur.

2) ESER İNCELEME AŞAMASI

Ön inceleme aşamasında başvurunun eksiksiz olduğu ve gerekli şekil şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların her biri için, Doçentlik Komisyonunca, başvurulan bilim/sanat alanı göz önünde bulundurularak beş asıl ve iki yedek üyeden müteşekkil bir jüri oluşturulur. Adayın başvurduğu bilim/sanat alanında yeterli öğretim üyesi yoksa jüri, en yakın bilim alanından, mümkün olmaması durumunda üç asıl ve bir yedek üye ile tamamlanır.

Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında profesör olarak atanmış olması şarttır.

Doçentlik jürilerinde görev alabilecek profesör unvanlı öğretim üyelerinin listesi, Yükseköğretim Kurulu personel veri tabanındaki bilgiler esas alınarak belirlenir. Doçentlik değerlendirme jürisindeki asıl ve yedek üyelikler, bu listede ilgili bilim alanlarında yer alan öğretim üyeleri arasından objektif ölçütlere göre belirlenir.

Üyeler ile ilgili her türlü itiraz Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “Adayların doçentlik sürecine ilişkin her türlü itirazları Komisyon tarafından incelenerek karara bağlanır.” Yönündeki hüküm gereğince Doçentlik Sınav Komisyonuna yapılır.

Doçentlik değerlendirme jürisini oluşturan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini nitelik ve bilim/sanat alanına katkısı  açısından değerlendirerek, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen şekle uygun olarak hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula elektronik ortamda gönderirler. Bu raporlar, dosya sayısı itibarıyla azami birer aylık sürelerde hazırlanarak gönderilir. Gerekli hallerde jüri üyesine Doçentlik Komisyonu tarafından toplam bir aya kadar ek süre verilebilir.

Asıl üyelerin geçerli bir mazeret olmaksızın raporunu süresi içinde Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) yükleyememesi halinde, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından bu kişinin jüri üyeliği iptal edilir ve yedek üyelerin raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı asıl üyeler herhangi bir mazeret bildirmeden ve bu mazeret gerekli makamlar tarafından kabul edilmeden yedek üyelere asıl üyeler ile birlikte jüri üyelerine göndermektedir. Sınav jürilerinde asıl ve yedek ayrımının yapılmasının yegâne sebebi asılın mazeret bildirmesi halinde yedeğe beklenmeksizin gönderilmesidir. Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 5. Fıkrasında yer alan Asıl üyelerin makul bir mazeret olmaksızın raporunu süresinde göndermemesi halinde, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından bu kişinin jüri üyeliği iptal edilir ve yedek üyelerin raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır.” Şeklinde düzenlenen hükümde bunun en açık kanıtıdır. Bu yöndeki tutumu neticesinde birçok müvekkilimiz mağduriyete uğramaktadır. Şöyle ki; sınavda jüri üyesi olarak belirlenen yedek jüri üyesi Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi uyarınca etik inceleme talep etmekte, asıl üyelerinin değerlendirilmesi neticesinde başarılı olmasına rağmen etik süreç geçirmektedir. Üniversitelerarası Kurulun bu tutumu hukuka ve mevzuata aykırıdır.

Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, raporların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısıyla birlikte Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden adaya gönderilir. Bununla birlikte asgari başvuru şartlarını sağlamayan adaya sadece başvuru şartlarını sağlamadığına dair bildirim yapılır. Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde aday başarılı sayılır. Başarısız bulunan aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir.

Bilimsel/sanatsal yayın ve akademik çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan adaya, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu kararı ile karar tarihinden itibaren ilgili bilim/sanat alanında “Doçentlik Unvanı” verilir ve “Doçentlik Belgesi” düzenlenir.