Asgari Koşulların Sağlanmadığı Gerekçesiyle Verilen Ret Kararının Yürütmesinin Durdurulması

Asgari Koşulların Sağlanmadığı Gerekçesiyle Verilen Ret Kararının Yürütmesinin Durdurulması
19 Ağustos 2019 No Comments Genel docent

2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile müvekkilimizin “Uygulamalı Matematik” alanında doçentlik sınavına yapmış olduğu başvurunun, asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin Doçentlik Sınav işleminin; hukuka aykırı olduğu, sunmuş olduğu eserin doktora tezinden üretilmediği, bağımsız ve özgün bir eser olduğu, sınav komisyonuna ilgili jüri tarafından sunulan raporun gerekçesinin bulunmadığı ileri sürülerek tarafımızca yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi istenilmişti.

A1 nolu yayının davacının doktora çalışmaları ile parelel olduğu, bu nedenle asgari koşulları sağlamadığından bahisle dava konusu işlem tesis edilmiş ise de;  müvekkilin doçentlik başvurusuna da sunmuş olduğu Al makalesinin doktora tezindeki veri, yöntem ve sonuçları kapsamadığı dolayısıyla söz konusu eserin doktora tezinden üretildiği sonucuna ulaşılamayacağı başka bir ifadeyle Al makalesi doktora tezinden bağımsız, özgün bir makale olduğu sonucuna ulaşıldığından, “Uygulamalı Matematik” alanında doçentlik sınavında yapmış olduğu başvurunun, asgari koşulları sağlamadığı gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin Doçentlik Sınav Komisyonu’nun işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı yargı kararı ile ortaya konulmuştur.

Diğer taraftan işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde davacının akademik kariyeri açısından telafisi güç zararlar doğabileceği anlaşıldığından dava konusu işlemde yürütmenin durdurulması koşullarının gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç olarak idari yargı mercilerinden alınan bir yürütmeyi durdurma kararı iptal kararı gibi gecikmeksizin uygulanacağından karar ivedilik ile Üniversitelerarası Kurula ulaştırılmış, gerekli görüşmeler sağlanmış ve doçentlik başvurusu yapan hocamızın haklarının zayi olması engellenmesi için bütün önlemler alınmıştır.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir