ADIM ADIM DOÇENTLİK BAŞVURUSU

ADIM ADIM DOÇENTLİK BAŞVURUSU
24 Temmuz 2019 No Comments Genel docent

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Doçentlik sürecinin yürütülmesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca yapılmaktadır. Doçentliğe başvuran adaylar, Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 6. Maddesi ile Üniversitelerarası Kurul’un 15.10.2004 ve 24.01.2008 tarihli toplantılarında alınan karar uyarınca Özgeçmiş ve Eserler listesinde akademik çalışmaları ile ilgili tüm eserlerin belirtilmesi gerekmektedir.  Daha önceki dönemlerde doçentliğe başvurup, Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi gereğince Etik Komisyon tarafından haklarında etik ihlalde bulunduğuna karar verilen adayların, etik ihlale neden olan yayınlarını belirtmeleri gerekmektedir.  

Daha önce farklı bir bilim alanından doçent unvanı almış (yurtdışı denklik dahil) adayların, doçent oldukları başvuru dönemine ait eserler/yayınlar, bu dönem için düzenlenecek beyannameye dahil edilmeyecektir.  

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık/Sanatta Yeterlik yurtdışında alınmış ise ilgili kurumlar tarafından eşdeğerliğinin yapılmış olması gerekmektedir.  

Dava veya başka bir nedenle adayların bilgilerinin incelenmesi durumunda, adayın başvuru sırasında ÜAK’a bildirmiş olduğu bilgi/belgeler göz önünde tutulacaktır.  

Doçentlik Komisyonunun 14.12.2018 tarihli kararı gereğince, daha önceki dönemlerde doçentliğe başvurup, asgari başvuru şartlarını sağlamamaları nedeniyle başvurusu iptal edilen veya eser inceleme sonucunda başarısız olan adaylardan, başvurusunun iptaline veya eser inceleme sonucuna ilişkin itirazda bulunanların, itiraz süreci içinde olmaları nedeniyle, itiraz süreçleri tamamlanıncaya kadar bu dönemde başvuru yapmaması gerekmektedir. Bu durumdaki adayların yeniden başvuru yapmaları halinde başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Doçentlik başvuruları https://dbs.yok.gov.tr internet adresinde Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden elektronik olarak, başvuru süresi içinde yapılacaktır. Doçentlik başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

  • Doçentlik başvuruları, başvuru süresi içinde yapılacaktır. Başvuru süresinin dışında hiçbir adayın başvuru talebi kabul edilmeyecektir.
  • Doçentlik başvuruları Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ayrıca Fiziki Başvuru Dosyası gönderilmeyecektir. Ancak ilgili kurumların sistemlerinden elektronik ortamda alınamayan Öğrenim bilgisi veya Yabancı Dil bilgisi bulunan adayların, ilgili fiziki belgeleri başvuru süresi içinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ayrıca posta/kargo yolu ile veya elden teslim etmesi gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına teslim edilen ilgili fiziki belgenin sistem üzerinden girilen bilgi/belge ile aynı olması gerekmektedir. İlgili belgenin eksik, hatalı, tutarsız veya farklı olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
  • Doçentlik başvurusunda beyan edilecek bilgi/belgelerin giriş işlemleri yapılacak ve “Başvuruyu Sonlandır” işlemi ile Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden başvuru işlemi tamamlanacaktır. “Başvuruyu Sonlandır” işlemini başvuru süresi içinde Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
  • Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, sistem üzerinde hiçbir şekilde başvuru bilgi/belgelerinde ekleme, çıkarma veya düzeltme işlemi yapılamayacaktır. Bu nedenle “Başvuruyu Sonlandır” işlemi yapılmadan önce, sistem üzerinden girişleri yapılan tüm başvuru bilgi/belgelerinin dikkatlice kontrol edilmesi ve doğruluğundan emin olduktan sonra sonlandırma işleminin yapılması gerekmektedir.
  • Doçentlik Bilgi Sisteminde eksik veya hatalı bilgi/belgesi olan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. o Adayların bazı bilgileri, bilginin kaynağı olan ilgili kurumların sistemleri üzerinden (YÖK, ÖSYM, ULAKBİM, TUBİTAK vb.) elektronik ortamda alınacaktır. İlgili kurumların sistemleri üzerinden alınabilen bilgiler, otomatik olarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. İlgili kurumun sistemi üzerinden otomatik olarak elektronik ortamda alınan bilgiler güvenli bilgi olarak kabul edilecektir. İlgili kurumlardan alınamayan bilgi/belgelerin giriş işlemleri, adaylar tarafından manuel olarak başvuru sistemi üzerinden yapılacak ve bu bilgiler aday tarafından beyan edilen bilgi olarak kabul edilecektir. Başvuru ekranına yansıtılan ilgili kurum kaynaklı bilgiler değiştirilemez. Bu nedenle ilgili bilgiyi değiştirmek/düzeltmek isteyen adayların, başvuru süresi içinde ilgili kuruma başvurarak bu bilgilerin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.
  • Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilmesi gereken bilgi/belge varsa, aday Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden “Başvuruyu Sonlandır” işlemini gerçekleştirdiği sırada başvuru ekranında ilgili belgeler listelenerek belirtilecektir. Belge göndermesi gereken adayların sistem üzerindeki durum bilgisi “Başvuru sonlandı, İlgili başvuru belgesinin ÜAK’a ulaşması bekleniyor” olacaktır. Herhangi bir belge göndermesi gerekmeyen adayların sistem üzerindeki durum bilgisi de “Başvuru sonlandı, İlgili doçentlik birimince incelemede” olacaktır.

Adayların ÜAK’a gönderebileceği belgeler aşağıda belirtilmiştir: Adaylar, ÜAK’a göndermesi gereken ilgili belgeyi, başvuru süresi içinde, başvuru dilekçesi ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No:10 06539 Bilkent-Çankaya/ANKARA) posta/kargo yolu ile veya elden teslim edeceklerdir. ÜAK’a gönderilen ilgili belgenin sistem üzerinden girilen bilgi/belge ile aynı olması gerekmektedir. İlgili belgenin eksik, hatalı, tutarsız veya farklı olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

  • Öğrenim Belgesi Öğrenim bilgileri, YÖK’ün Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacak ve sisteme ayrıca belge yüklenmesi istenmeyecektir. Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı öğrenim bilgileri değiştirilemez. YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerini değiştirmek/düzeltmek isteyen adayların, başvuru süresi içinde ilgili üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.  YÖKSİS’te öğrenim bilgisi bulunmayan adaylar (yurtdışı denklik dahil), ilgili öğrenim bilgi/belgesini sistem üzerinden manuel olarak giriş yapacak ve ayrıca noter veya resmi kurum onaylı bu kurum belgesini başvuru süresi içinde, başvuru dilekçesi ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına posta/kargo yolu ile veya elden teslim edeceklerdir. ÜAK’a gönderilen ilgili belgenin sistem üzerinden girilen bilgi/belge ile aynı olması gerekmektedir. İlgili belgenin eksik, hatalı, tutarsız veya farklı olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
  • Yabancı Dil Belgesi YÖK ve ÖSYM tarafından yapılmış merkezi yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil bigileri, ilgili kurumların sistemlerinden alınarak başvuru ekranına yansıtılacak ve sisteme ayrıca belge yüklenmesi istenmeyecektir. Başvuru ekranına yansıtılan YÖK ve ÖSYM kaynaklı yabancı dil bilgileri değiştirilemez. Yabancı dil bilgilerini değiştirmek/düzeltmek isteyen adayların, başvuru süresi içinde ilgili kurumlara başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. 2002 ve öncesi tarihlerde ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil puanının sisteme manuel olarak girilmesi ve ilgili yabancı dil belgesinin de yüklenmesi gerekmektedir.  Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına(TOEFL… vb.) ait yabancı dil puanının sisteme manuel olarak girilmesi ve yabancı dil belgesinin de yüklenmesi gerekmektedir.  YÖK ve ÖSYM kaynaklı yabancı dil bilgisi bulunmayan (Uluslararası Yabancı Dil Sınavları(TOEFL… vb.) adaylar veya 2002 ve öncesi tarihlerde ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavları) adaylar, ilgili yabancı dil bilgi/belgesini sistem üzerinden manuel olarak giriş yapacak ve ayrıca yabancı dil belgesini (Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına (TOEFL… vb.) ait belgenin aslı, 2002 ve öncesi tarihlerde ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının noter veya resmi kurum onaylı örneği) başvuru süresi içinde başvuru dilekçesi ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına posta/kargo yolu ile veya elden teslim edeceklerdir. ÜAK’a gönderilen ilgili belgenin sistem üzerinden girilen bilgi/belge ile aynı olması gerekmektedir. İlgili belgenin eksik, hatalı, tutarsız veya farklı olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
  • Diğer Belgeler Daha önce farklı bir bilim alanından doçent unvanı almış (yurtdışı denklik dahil) adaylar, doçent oldukları başvuru dönemine ait Özgeçmiş ve Eserler Listesini başvuru süresi içinde başvuru dilekçesi ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına posta/kargo yolu ile veya elden teslim edecekler, ayrıca doçentlik jürisi ilan edildikten sonra ilgili Özgeçmiş ve Eserler Listesini jüri üyelerine de göndeceklerdir. 50 MB’ın üzerinde olması nedeniyle sisteme bilgi/belgesini (kitap, makale, bildiri, işitsel/görsel kayıtlar vb.) yükleyemeyen adaylar, ilgili bilgi/belgeyi CD veya DVD ortamında başvuru dilekçesi ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvuru süresi içinde posta/kargo yolu ile veya elden teslim edecekler, ayrıca doçentlik jürisi ilan edildikten sonra da ilgili bilgi/belgeyi CD veya DVD ortamında jüri üyelerine göndeceklerdir.

ÜAK Posta Adresi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No:10 06539 Bilkent-Çankaya/ANKARA

ÜAK İnternet Adresi: http://www.uak.gov.tr

Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) https://dbs.yok.gov.tr

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir