ESER İNCELEMEDEN BAŞARISIZLIK KARARI SONRASINDA ARANACAK İDARİ VE HUKUKİ YOLLAR

ESER İNCELEMEDEN BAŞARISIZLIK KARARI SONRASINDA ARANACAK İDARİ VE HUKUKİ YOLLAR
24 Temmuz 2019 No Comments Genel docent

Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, raporların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısıyla birlikte Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden adaya gönderilir. Bununla birlikte asgari başvuru şartlarını sağlamayan adaya sadece başvuru şartlarını sağlamadığına dair bildirim yapılır. Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde aday başarılı sayılır. Aksi bir durum başarısızlık sebebidir.

BİLİNEN YAYGIN KANININ AKSİNE BAŞARISIZLIK KARARLARINA KARŞI YARGI YOLU AÇIK OLUP, AÇILAN DAVALARDA OLUMLU SONUÇLAR ALINMAKTADIR. DOLAYISIYLA HAKSIZLIĞA UĞRAYAN ADAY HUKUKİ YOLLARA BAŞVURMASI ELZEMDİR. HAKSIZLIK SEBEBLERİNİN BAŞINDA JÜRİ ÜYELERİNİN OBJEKTİF OLMAMASI VE TARAFSIZLIĞINI YİTİRMESİDİR. BU DURUMU ÖZETLEMEK GEREKİRSE;

  • Jüri Üyeleri İncelemelerini Müvekkilimin Dosyaya Sunduğu Bilimsel Çalişmalarını Değerlendirerek Mevzuat ve Belirlenen Kriterlere Uygun Olarak Bilimsel Bir Değerlendirme Yapmalıdır. Jüri üyeleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. Maddesinde “…Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın yayın ve çalışmalarını değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula gönderirler…” yönünde bulunan hüküm gereğince, Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 3. Maddesinde yer alan “…Doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bilim/sanat alanlarında adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılır…” yönünde bulunan hüküm bunu gerektirmektedir. Ayrıca bilimsel incelemenin nasıl yapılacağı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının resmi sitesinde yer alan “Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Sınavı Eser İnceleme Raporu”nda “…adayın tüm eserleri etik, nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından detaylı olarak incelenerek sonuca varılması gerekmektedir…” yönündeki düzenleme ile de sabittir.
  • Doçentlik Jüri Üyeleri Tarafından Yapılan Değerlendirmelerin Objektif Ve Bilimsel Değerlendirme Olması Gereklidir. Akademik kadroya atamalarda, jüri üyeleri objektif ve denetlenebilir bir rapor düzenlemekle ve birden fazla aday varsa, adayları bu objektif rapor içeriğine göre gerekçelendirmek sureti ile sıralamakla yükümlüdür. Jüri üyeleri akademik kadroya atamalarda objektif değerlendirme kurallarına uygun şekilde hareket etme yükümlülüğündedir.
  • Danıştay 5. Dairesi uzunca bir süre önce verdiği kararda soruna ilişkin esası ortaya koymuş ve jüri üyelerinin “bilimsel yeterliği” ölçmek üzere değerlendirme yapmaları gerektiğini kabul etmiştir
  • Jüri tarafından yapılan değerlendirmelerin objektif ve değerlendirilebilir olması gereklidir. Doçentliğe yükseltmelerde jürinin, sadece eserlerin özgünlüğünü ve içeriğini değil, aynı zamanda eserlerin doçent olmak istenilen bilim dalı ile ilgili olup olmadığını da inceleyip karara bağlamaları gerekmektedir.
  • Doçentlik kadrosuna atanacakların belirlenmesi için oluşturulacak bilim jürisinin hazırlayacağı raporların; somut, objektif, adayların bilimsel niteliklerini açıkça ortaya koyar mahiyette olması gerekir.
  • Danıştay bir kararında, Üniversitelerce, görev yapacak profesör ve doçent unvanlı öğretim üyelerinin bilimsel yayın ve eserlerinin belirli düzeyde olmasını sağlamak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve jüri üyelerinin tercih sıralamasının objektif kriterlere göre yapılmasını sağlamak amacıyla puanlama sistemi getirilmesini yerinde bulunmuş, ancak, doçentlik atamalarında yasa ve yönetmeliğe aykırı olarak uluslararası düzeyde yayın yapmış olma koşulunun aranmasını hukuka aykırı bulmuştur.
  • Özellikle doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme işlemlerinde jüriler tarafından adayın bilimsel yayınlan ve araştırmaları üzerinde yapılan değerlendirmelerde ölçme ve değerlendirme kurallarının ne olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Zira, örneğin doçentliğe yükseltilmek için başvuran adayın bilimsel araştırma ve yayınlarını değerlendiren (5) profesörden oluşan jürinin oybirliği ile “orijinal ve bilimsel araştırma ve yayınlar niteliğinde olmadığına” karar vermesine karşın açılan dava üzerine Danıştay’ın oluşturduğu (3) kişilik bilirkişinin oyçokluğu ile adayın eserlerinin Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde aranan “özgün bilimsel araştırma ve yayınlar niteliğinde” olduğunu bildirmesi nedeniyle jüri kararında eşitliğe, ölçme ve değerlendirme kurallarına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle jüri kararı iptal edilmiştir.
  • Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin “Değerlendirme jürisinin oluşturulması” başlığını taşıyan 5. maddesinin ikinci cümlesinde; “Doçentlik jürilerinde görev alabilecek… ilgili bilim alanlarında yer alan öğretim üyeleri arasından objektif ölçütlere göre belirlenir.”. hükmüne yer verilerek jürilerin oluşturulmasında ve dolayısıyla tesis edilecek idari işlemde nesnellik, eşitlik, tarafsızlık ve objektifliği güvence altına alacak düzenlemelere yer verilmiştir.

ESER İNCELEME SÜRECİNDEN HUKUKA AYKIRI OLARAK BAŞARISIZ SAYILIRSANIZ ÜAK’A YAPILACAK SAVUNMA VE ITIRAZLAR ILE YARGI YOLUNA GIDILMESI HUSUSLARINDA TECRÜBELI VE MEVZUATA HAKIM UZMANLAR ILE YANINIZDAYIZ.

Tags

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir