Eğitim B. ve Öğretmen Y.

Eğitim B. ve Öğretmen Y.

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Sınavı Şartları ve Kriterleri

I) Başvuru Şartları

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. Maddesine göre Doçentlik Sınavı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yılda iki defa yapılmakta olup, başvuru şartları şu şekilde ifade edilmektedir.

(1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

(2) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek.

(3) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.

II) Başvuru Kriterleri

Başvuru Kriterleri Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak çıkarılmıştır.

Başvurulacak olan Temel Alanlar ve Bilim Alanları ile Anahtar Kelimeler

http://www.uak.gov.tr/temelalan/2019M_BilimAlanlariAnahtarKelimeler_140319.pdf

Aday başvurusunda, bir bilim alanı ve bilim alanına bağlı en az 1 (bir) en fazla 3 (üç) anahtar kelime belirtmelidir.

Eğitim Bilimleri Temel Alanı http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo1_2019M_071217.pdf

 • 113 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • 104 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
 • 102 Eğitim Bilimleri
 • 105 Güzel Sanatlar Eğitimi
 • 114 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
 • 108 Özel Eğitim
 • 109 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • 115 Sosyal Bilimler Eğitimi
 • 110 Temel Eğitim*
 • 111 Türkçe Eğitimi
 • 112 Yabancı Dil Eğitim

*Not: Sınıf eğitimi alanından doktora derecesine sahip olanlar bilim alanı olarak temel eğitimi ve kendi çalışma alanlarına uygun anahtar kelimeleri seçeceklerdir. Aynı durum temel eğitimin diğer programları olan fen bilgisi, sosyal bilgiler ve matematik eğitimi programlarında doktora yapanlar için de geçerlidir.

Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. Her çalışma Tabloda sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.

Tek yazarlı yayınlarda yazar tam puan alır. Çok yazarlı yayınlarda puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür. Toplamda 9 farklı puanlanacak kriter bulunmaktadır.

1. Uluslararası Makale Kriteri

a) SSCI, SCI, SCI- Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makalelerde makale başına toplamda 20 puan verilmektedir.

b) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makalelerde makale başına 15 puan vermektedir.

c) Bu maddenin a veya b bentleri kapsamındaki yayınlarda alanında bilime katkı sağlayan kitap kritiği yapılmış makalelerde makale başına 5 puan vermektedir.

Örnek vermek gerekirse; “Yeni, Sabih, ve Kürşat Çağıltay. 2017. “A Heuristic Evaluation to Support the Instructional and Enjoyment Aspects of a Math Game.” Program-Electronıc Lıbrary And Informatıon Systems 51 (4). 406–23.”  Künyeli makale de 1. Yazar başvuruda makalenin uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanması, derginin SSCI kapsamında olması ve çift yazarlı olmasından dolayı toplam puanın yarısı olan 10 puanı alır.

**Bu maddenin a veya b bentleri kapsamında en az 20 puan almak zorunludur.

Bu bölümde puanlanan makalelerin başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olması gereklidir.

2. Ulusal Makale Kriteri

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerde makale başına 8 puan vermektedir.

b) a bendi dışındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerde makale başına 4 puan vermektedir.

***ULAKBİM Tarafından Taranan Dergiler: 

https://trdizin.gov.tr/statistics/listAcceptedJournals.xhtml

Örnek vermek gerekire; “KORUMAZ, MİTHAT, and RÜÇHAN ÖZKILIÇ. 2015. “Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yansıtıcı Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi .” Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (42). 109–26.” Künyeli makale de 1. Yazar başvuruda makalenin ulusal dergide, derginin ULAKBİM tarafından taranan dergiler kapsamında olması ve çift yazarlı olmasından dolayı toplam puanın yarısı olan 4 puanı alır.

Bu maddenin a bendi kapsamında en az 3 yayın yapmak zorunludur. Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışı doçentlik denkliği başvurusu yapan adaylar , ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale koşulunu sağlayamamaları durumunda, bunun yerine aynı sayıdaki yayını a veya b bentleri kapsamında sağlayacaklardır.

Bu bölümde puanlanan makalelerin başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olması gereklidir.

3. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın Kriteri

Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla;

a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 10 puan

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm 8 puan

c) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 5 puan

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm 4 puan

e) SSCI, SCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale 8 puan

f) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makale 6 puan

g) ULAKBİM tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale 4 puan

Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur. Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir.

 • Bu madde kapsamında hiçbir kategoriye girmeyen lisansüstü tezden üretilen makalenin, bu madde kapsamında olan bir dergide yayınlanmaya çalışılması doğru değildir. Aksi durum etik ihlallerden olan tekrar yayım etik ihlaline girmektedir.
 • Lisansüstü çalışmalardan üretilen makaleler yayınlandığı tarihe bakılmadan puanlama kısmında “Lisansüstü tezlerden elde edilen” çalışmalar içerisinde değerlendirilmelidir.
 • Doçentlik sınavı bir alana dönük olduğundan alanla ilgili olmayan bir doktora çalışmasından elde edilen yayınlar temel alanı ilgilendirmeyeceği için tezden elde edilmiş yayın kullanımı doğru olmayacaktır.
 • Tez yayınlanmadan önce tezden üretilmiş makale yayınlanırsa, tezin sonradan kitap olarak basılması puan olarak dikkate alınmaz.

4. Kitap Kriteri

a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 20 puan

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı 10 puan

c) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 15 puan

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı 8 puan

Bu bölümde puanlanan makalelerin başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olması gereklidir.

Bu madde kapsamında sadece ders kitabı niteliği dışındaki özgün bilimsel kitaplar puanlanabilir, aynı kitaptaki bölümlerden en fazla ikisi dikkate alınır. Alana özgü ansiklopedi maddelerinin üç veya daha çok maddesi bir kitap bölümü kabul edilir.

Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.

Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevi.

***Danıştay 8. Dairesi, 20.12.2018 tarih,  E.2016/2365 ve  K.2018 /8777 sayılı kararıyla  Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Fen Bilimleri ve Matematik, Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri, Spor Bilimleri Temel Alanlarının tümünde “Tanımlar”  başlığı altında yer alan “Tanınmış Ulusal Yayınevi”, ”Tanınmış Uluslararası Yayınevi”, ibarelerinin iptaline karar verdi.

Örneğin “Yapılandırmacı Yaklaşıma Bir Örnek Osmanlı Dönemi Coğrafya ve Coğrafya Öğretimi ORUÇ ŞAHİN,TOKCAN HALİL,DEMİRKAYA HİLMİ, Yayın Yeri:PEGEM AKADEMİ, Basım sayısı:2, Sayfa sayısı:189, ISBN:978-605-318-813-1,” künyeli kitapta 1. Yazar başvuruda kitabın uluslararası yayınevi tarafından yayınlanması,  ve çift yazarlı olmasından dolayı toplam puanın yarısı olan 10 puanı alır.

Madde 4’de aday editörlüğünü yapmış olduğu ve aynı zamanda söz konusu kitap içerisinde bölüm yazarlığı da yapmış olduğu bir kitapta (madde 4b) hem de (madde 4c), kapsamında puan alabilecektir.

5. ATIF KRİTERİ

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 3 puan

b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 2 puan

c) Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 1 puan

Bu madde kapsamında en az 4 puan alınması zorunludur. Bu madde kapsamında en fazla 20 puan alınabilir.

Puanlamada “Atıflar” ve “Makaleler” ayrı iki bölüm olduğundan aynı makale makaleler kısmında ve atıf almış ise atıflar bölümünde puanlanmalıdır.

Lisansüstü tezden üretilmemiş ancak doktora derecesinden önce yayınlanmış bir çalışma minimum 90 puana dahil edilmemek üzere hangi kategorideyse o kısımda değerlendirilmelidir ve atıflarından da faydalanılmalıdır.

Doktora unvanının alınmasından önce yayımlanan bir makaleye, doktora unvanının alınması sonrası yapılan atıflarından alınan puanlar, yapılan atıf doktora derecesi aldıktan sonra ise değerlendirmeye alınmalıdır.

Atıf puanının yazar sayısına bölünmesiyle ilgili bir ibare bulunmamaktadır. Her yayın, yayımlandığı yerde kaç defa atıf yapıldığına bakılmaksızın bir defa atıf puanı alır.

6. Lisansüstü Tez Danışmanlığı Kriteri

Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü tezlerden

a) Doktora tez danışmanlığı 4 puan,

b) Yüksek lisans tez danışmanlığı 2 puan alır.

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.

7. Bilimsel Araştırma Projesi Kriteri

a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı Bilimsel Araştırma Projesinde koordinatör / baş araştırmacı olmak 15 puan

b) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak 10 puan

c) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b bentleri dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak 6 puan

d) Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya yürütülen bilimsel araştırma projelerinde görev almak 4 puan alır.

Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir. Üniversitelerde yürütülen BAP projesi yürütücülükleri puanlamaya dahil edilmemiştir.

TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamında gerçekleştirilen projelerde araştırmacı olan bir aday “Projeler” başlığı altında puan alamaz.

8. Bilimsel Toplantı Faaliyeti Kriteri(Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla)

a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar 3 puan

b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar 2 puan alır.

Bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri puanlanır. Bu bölümde puanlanan eserlerin başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olması gereklidir.

Bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerden daha sonra tam metni yayımlanan çalışmalar ile ilgili olarak puanlama ancak bir yerde yapılır. Ancak bildiri metninin daha sonra makale olarak yayımlandığı açıkça belirtilmelidir.

Sözlü Bildirileri doçent adayının kendisinin mi yapmış olması gerekmiyor. Sözlü bildirilerin sunulması esas olup yazarlardan birisinin sunması yeterlidir.

Konferans kitapçığında basılmayan konuşmalar bildiri olarak kabul edilmemektedir. Poster Bildirimleri puanlama dışında bırakılmıştır.

9. Eğitim-Öğretim Faaliyeti Kriteri

Doktora eğitimini tamamladıktan sonra açık, uzaktan veya yüz yüze ortamlarda verilmiş ders;

a) Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi 3 puan,

b) Bir dönem önlisans veya lisans dersi 2 puan alır.

Bu madde kapsamında en az 2 puan almak zorunludur, ancak en fazla 4 puan alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl öğretim elemanı olarak görev yapanlar 2 puan almış sayılır.

Üniversite bünyesinde bulunmayan doçent adaylarının ders verme yükümlülüğü bulundukları kurumda herhangi bir faaliyete karşılık gelmemektedir.

Üniversite dışında çalışan adayların herhangi bir devlet ya da vakıf üniversitesinde görevlendirme ile ön lisans ya da lisans dersine girmeleri halinde 9. Maddede belirtilen şartlara uygun olmak şartıyla kabul edilir.

Kısaltmalar:

SCI–Expanded : Science Citation Index-Expanded

SCI : Science Citation Index

SSCI : Social Sciences Citation Index

AHCI : Art and Humanities Index

ULAKBİM : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

AB Çerçeve Programları : AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.

Alan İndeksleri: Isı Database’e giren eğitimle ilgili indeksler: Australian Education Index, British Education Index, Journals Indexed in ERIC, Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List

Short Comunication, vaka taktimi v.b çalışmalar araştırma makalesi olarak değerlendirilmemektedir.